Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Problematika koktavosti

Koktavost (balbuties) patří mezi nejtěžší vady řeči, jedinec má narušenou komunikační schopnost a strádá také po psychické stránce. Základní problém koktavosti je, že přesně nelze objasnit její příčiny.

Problematiku koktavosti je třeba posuzovat komplexně a z mnoha hledisek (somatických, psychologických, sociálních atd.). Odborníci se domnívají, že velkou hrají: dědičnost, prostředí a orgánové příčiny.

Vliv dědičnosti

Genetické dispozice koktavosti se týkají z větší části chlapců a její vliv se týká zhruba jedné třetiny případů.

Vliv prostředí

Máme především na mysli rodinné prostředí a prostředí školy. Jestliže je dítě citlivější, ztrémované  a přičteme li k tomu navíc neharmonické a stresové faktory, může být příčina koktavosti právě důsledkem stresu.

Vlivy orgánových příčin

Podle výzkumů, které byly prováděny v minulosti, existuje domněnka, že ve středním a starším věku je nejčastější orgánovou příčinou koktavosti cévní mozková příhoda a porucha metabolismu. Doposud však nejsou známy podrobnější predispozice.  Koktavost se také vyskytuje při otřesech nebo poškozeních mozku, otevřených lézích a  po úrazech.

Jaké jsou příznaky koktavosti?

Koktavost je charakterizována celou řadou příznaků. Mezi nejcharakterističtější znaky patří zajíkavost a nedobrovolné a nekontrolovatelné narušení plynulosti hovoru. Špatná plynulost řeči je jedním z pouhých příznaků, který je nejviditelnější, ne však nejpodstatnější. Jedinec trpící koktavostí má celou řadu potíží, která se týká: respirace (dýchání), fonace (tvoření nebo vydávání hlasu), artikulace (výslovnost), dysprozodii (narušená melodie, tempo, rytmus řeči), embolofrázii (různé vsuvky, hlásky), parafrázií (záměrné napodobení slova).

Koktavost a její vliv na psychiku

Jestliže má jedinec dlouhodobé  problémy v oblasti komunikace a jeho schopnosti jsou enormně snížené, dochází postupem času u koktavého ke změnám osobnosti. Zpočátku je cítit nejistota, strach a později se dotyčný začne řeči raději vyhýbat. Koktavost zasahuje především složku sebevědomí, mezilidské vztahy a emotivitu. Velmi nepříznivě působí koktavost na vitalitu a povahu, protože tyto složky se blokují do takové míry, že jedince doslova handicapuje. Koktavost může mít nepříznivý dopad na rozvoj osobnosti a schopnost sociální adaptace jedince. Jelikož se koktaví v důsledku svých řečových problémů vyhýbají komunikaci mají sníženou komunikační pohotovost, pomaleji se u nich rozvíjí slovní zásoba a je narušen jazykový cit. Koktaví jedinci si často při komunikaci pomáhají souhyby různých svalových skupin, které nastávají již před zahájením mluvního projevu. Účelem těchto pohybů je získat čas nebo hledání takové polohy těla, která umožňuje koktavému snadnější komunikaci.

Muži versus ženy

Koktavost se vykytuje zhruba u 0,5 - 1,5% populace. Co se týče pohlaví, jsou muži v nevýhodě a je jim přiznán poměr v rozmezí mezi 1:4 až 1:8 v jejich neprospěch. Větší dispozice ke koktavosti bývá přisuzována těmto vlivům:

  • vyšší porodní hmotnosti, která může hrát roli při perinatatálním (období před narozením) poškození,
  • pozdější vytváření obalů nervových spojů (myelinizace),
  • skryté genetické faktory.

Vliv koktavosti na odklad školní docházky

Vstup dítěte do školy je podmíněn: fyzickou vyspělostí, sociální a psychickou zralostí. Pokud je dítě schopno dané nároky zvládat, není důvod, aby kvůli  koktavosti byla školní docházka odložena. Rodina i škola by však měla být připravena na to, že pod tíhou školních povinností se mohou projevy koktavosti zvýraznit. Dítě se pak následně musí potýkat jak s koktavostí, tak s povinnostmi, které vyplývají ze školní docházky.Většina koktavých je velice citlivá na reakce ze strany okolí. Vlivem toho se koktaví stávají velice citlivými.

Práce ze strany pedagogů

Porozumění a podpora učitele má podstatný význam při ovlivnění úspěšnosti koktavého dítěte, jeho sebevědomí a začlenění do kolektivu. Jestliže učitel nemá zkušenosti s koktavými žáky, měl by se o tuto problematiku začít zajímat. Důležité je také vyhledat odbornou radu a naučit se koktavými dětmi pracovat. Ve škole dítě mluvit musí a nastavený školský systém hodnotí, jak se dítě slovně projevuje.
autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Poruchy spánku

Poruchy spánku Poruchy spánku různého druhu jsou velice rozšířené a rozlišují se akutní poruchy spánky a chronické poruchy spánku. Ty první jsou zapříčiněny určitou událostí (vztek, akutní bolest, stres). V takových případech nemůžeme několik dnů po sobě usnout. celý text

Srážlivost krve

Srážlivost krve Jestliže se poraní cévní stěny, vytéká krev ven. Aby se zabránilo dalším ztrátám, aktivuje se v krátké době systém srážlivosti. Společným působením různých faktorů srážlivosti spolu s krevními destičkami dochází k zástavbě krvácení. Ke srážení krve může dojít i bez vnějšího poranění. celý text

O čem nemluvíme

O čem nemluvíme Podle gastroenterologů je pořád ještě normální jdete-li „na velkou" třikrát denně nebo jenom třikrát za týden - pokud je tato frekvence pravidelná. Většina odborníků ale tvrdí, že zdravé stravování se postará o vyprázdnění aspoň jednou denně. celý text

Umíte vybrat správnou hračku?

Umíte vybrat správnou hračku? Hračky pomáhají vytvářet pouto mezi rodiči a dětmi. Společně při hře objevujeme sami sebe, schopnosti a osobnost svého dítěte, hloubku své i jeho fantazie. Hračky pro nejmenší bychom měli vybírat s rozmyslem. celý text

Dětské zlozvyky

Dětské zlozvyky Dětské zlozvyky k dětem patří a jsou poměrně běžnou záležitostí. Samy o sobě většinou přinášejí dětem uklidnění při napětí, úzkosti, strachu, nejistotě a můžou taky vyjadřovat vztek, zklamání nebo nudu. Zlozvyky jsou, zvláště pokud trvají delší dobu, určitou formou neurózy. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama