Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Dotazy lékaři

Téma - Onkologie

Dotaz uživatele:

Nádory hlavy a krku

Dg: Ca recessu pirofirmus 1.sin T4NXMX 2001, stav po 3 cyklech neoadjuv. chemoterapie Taxotere, CisDDP. Radikální operaci pac. odmítl. Stav po chemoradioterapii-ozáření oblasti nadklíčků dávkou 5000cGy a oblasti krku dávkou 7000cGy s potenciací CDDP 3x70mg. Léčba byla ukončena 11.10.2001. Dále docházel na kontroly a současně na ORL kliniku, kambyl posléze pacient předán k dispenzarizaci.Poslední kontrola u nás 20.5.2002 s ORL nálezem: edém a sstav po předchozích excizích, recidiva. Předán na ORL.. . Nynější stav: manžel značně vyhublý, potíže s dechem, nález na plicích (stín srdeční nerozšířen, při dol.polu pravého hilu nehomogenní středně syté zastínění, v boční projekci ve stř. laloku)následovala bronschopie - "parréza levé hlasivky, známky těžké bronchitidy. Proveden výplach ze středního l. na bakt. PK, cytol.(výsledek zatím neznám).OO.dysfonie, eupnoe, anikterický, "Polyglobulické rty", nepatrně hrubší exspirium vpravo bazálně, při rozdýchání experium HKK bez paliček. Saturace 02: 94procent P98. Bez bolestí na hrudníku. Jsem ze situace zmatená, vidím manželův stav, kdy pro pálení v krku odmítá jídlo, myslím, že situace je vážná , a to již delší dobu o čemž jsem neměla tušení. Chtěla bych pomoci, myslíte, že je to možné? Nemohu s rodinou jen přihlížet, manžel je dobrý táta i manžel. Případně prosím, poraďte, kam se obrátit. Děkuji Daniela

Odpověď lékaře:

Milá Danielo,

dovolte mi úvodem omluvit se za časovou prodlevu mé odpovědi na Vaš dotaz. V poslední době se mi nakupilo vice povinností, než je zdrávo, které nesnesly odklad. Pokusím se popsat a formulovat věci tak, aby byly jasné i pro nemedicínsky vzdělaného člověka, tak, aby jste našla co nejvíce odpovědí. Doufám, že i některá má doporučení v závěru Vám budou alespoň částečně nápomocna. Z Vašeho dotazu není patrné místo bydliště, takže nemohu předpokládat, kde byl a je Váš manžel léčen. Nicméně anonymita je jednou s výhod této moderní komunikace. Zmiňujete ale klinické pracoviště, což by mělo být zárukou profesinální onkologické péče. Toto mohu i potvrdit, přesto, že nevím, o které ze spřátelených onkologických pracovišť se jedná. Nicméně Vámi uvedený terapeutický přístup lze považovat za nové léčebné trendy v léčbě hrtanu. Je to nesmírně nákladná chemoterapeutická léčba a patří do rukou největších odborníků.Také mi dovolte úvodem něco málo obecných informací o nádorovém onemocnění krku, které Vám mohou být nápomocny v pochopení vlastní situace. Nejčastější maligní (zhoubné) nádory krku jsou karcinomy. Topograficky nádory hlavy a krku spadají do kompetence ORL specialistů. Ovšem zvyklostí je léčba klinickým onkologem ve spolupráci s ORL lékařem za pravidelných kontrol lokálního nálezu. Karcinomy ORL oblasti představují asi 5% ze všech zhoubných nádorů, s prevalencí u mužů (v průměru 2:1). Nejčastějšími nádory jsou karcinomy laryngu (hrtanu). Vámi dotazovaný karcinom recessus piriformis také řadíme k nádorovým onemocněním hrtanu. Postihuje v 95% muže, vzniká po 40. roce věku s maximem výskytu kolem 60 let. Histologická skladba? Jde převážně o dlaždicobuněčné (spinocelulární) karcinomy s různým stupněm diferenciace (vyzrávání). Na vzniku karcinomu hrtanu se nepochybně podílí kouření, alkohol a špatné dietní návyky (nedostatek vitamínů, zejména vitamínu A). Příznaky nemoci jsou rozdílné podle postižené oblasti hrtanu, podle rozsahu nádoru. Výrazné projevy bývají zejména u hlasivkových nádorů. Více než u 90% nemocných bývá dlouhodobý chrapot, dále pálení v krku, obtížné polykání nebo potíže s dechem. Pravidlem je též váhový úbytek. Paradoxní je, že i přes snadnou dostupnost vyšetření hrtanovým zrcátkem, ve značném procentu případů se nádory krku diagnostikují pozdě. Příčinou je patrně podceňování potíží samotným nemocným. Diagnóza nádoru hrtanu se opírá o laryngoskopii. Laryngoskopie umožňuje vyšetřování hrtanu zrakem pomocí laryngoskopu. Tuto metodu řadíme mezi endoskopické metody, jež mají společný princip. Na konci každého přístroje (endoskopu)je umístěna optická část (otpika), která umožňuje po zavedení přístoje do dutého orgánu přímé, zrakové prohlížení uvnitř orgánu. Obdobou je i Vámi uváděná bronchoskopie k vyšetření dýchacích cest pomocí bronchoskopu. Dalším společným rysem endoskopických metod je možnost odběru vzorku z podezřelého místa k histologickému vyšetření. Vnitřkem edoskopu lze zavést až do nitra orgánu speciální "kleště" k odběru materiálu. Ale zpět k Vašemu dotazu. Je-li dostupými vyšetřeními vysloveno podezření na nádorové onemocnění, musí být histologicky povtrzeno. Již zmiňovaná laryngoskopie může zajistit odběr vzorku z podezřelého nálezu k histologickému rozboru. V poslední době se spíše upřednostňuje chirurgická excize, tj. vynětí, vyříznutí objemově většího vzorku tkáně. Cílem je získání kvalitního materiálu k histologickému zpracování. V dalším kroku je nutné stanovit přesnou histologickou klasifikaci a rozsah onemocnění. Histolog musí popsat velmi exaktně histologický typ nádoru, stupeň diferenciace (grading, zralost) a mimo tyto základní údaje poskytuje i další. Klinický onkolog tak získává klíčové informace o typu resp. agresivitě nádoru laryngu, jež má před sebou. V onkologii totiž existuje výrazná individualita. V okamžiku, kdy máme ucelený obraz o histologické povaze nádoru, je nutné posoudit rozsah nádorového onemocnění. Zde klinický onkolog pracuje s tzv TNM systémem. Symbol T (tumor, T1-4) charakterizuje velikost primárního ložiska (tj. vlastního nádoru). N (noduli, N1-3) popisuje stav regionálních (spádových) mízních uzlin. Symbol M (metastases, M0-1) informuje o vzdálených metastázách. Obecně lze říci, čím vyšší číslo u symbolu, tím pokročilejší stádium onemocnění. Tak jako histologická klasifikace, rovněž i TNM systém má prognostickou váhu (tj.předpověď vývoje resp. chování nemoci, a jakou lze očekávat odpověď na léčbu). Metastázy ve spádových uzlinách bývají u 50-80% nemocných již v období diagnózy. Naproti tomu vzdálené metastázy jsou relativně vzácné (u 10 až 12 % nemocných) a jsou převážně v plících. Toto jsou základní klíčové informace, s kterými klinický onkolog pracuje při výběru optimální onkologické léčby. Neméně významný je i věk pacienta a stav jeho výživy. Všechny tyto faktory jsou rozhodující pro výběr budoucí léčby. Jaké jsou možnosti v léčbě karcinomu hrtanu? Metodou první volby je radioterapie. Její aplikace snižuje riziko lokální recidivy (návratu choroby v místě původního nádoru). Chirurgická léčba má své uplatnění jak u časných stádií, tak u pokročilých forem. Chemoterapie má u karcinomu hrtanu omezené uplatnění. Spinocelulární histologická forma je všeobecně méně senzitivní(citlivá) na chemickou léčbu, ale o to více na ozařování. Další léčebnou metodou směřující ke zlepšení prognózy nemocných s pokročilým nádorem hrtanu je konkomitantní chemoradioterapie. Jedná se o simultánnní (současnou) aplikaci cytostatik a záření. Společnou aplikací je zvýšen protinádorový léčebný účinek. Chemoterapie navíc činí nádorové buňky citlivější k ozáření. Ale nyní zpět k Vašemu dotazu. Z toho, co jste uvedla, je zřejmé, že se původně v r 2001 jednalo o karcinom hrtanu (v oblasti recessus piriformis vlevo, topograficky poblíž levé hlasivky). Bližší histologická klasifikace neuvedena. Dle TNM klasifikace se jednalo o pokročilý lokální nález (T4). Stav uzlin a event přítomnost vzdálených metastáz neuvedena (NX a MX). Histologie zřejmě ověřena cestou chirurgické excize. Posouzení stavu spádových uzlin nejspíše cestou vyšetření CT či magnetické rezonance. I když u pokročilého onemocnění lze toto očekávat s velkou pravděpodobností. Vzhledem k TNM klasifikaci tedy dobře zvolena neoadjuvantní chemoterapie (cytostatická léčba). U velkých nádorů, které není možné chirurgicky odstranit (nebo bylo by toto technicky velmi náročné), je doporučována předoperační chemoterapie (neoadjuvantní). Jejím cílem je zmenšení tumoru před plánovanou operací. Obvykle jsou podány 2-3 cykly neoadjuvantní chemoterapie. Kombinace platinových derivátů (cisplatina) a taxanů (taxotere) je rovněž velmi vhodně zvolena. Na tato cytostatika vykazují spinocelulární karcinomy největší citlivost. Po této léčbě nepochybně došlo ke zmenšení lokálního nálezu na hrtanu, který se jevil vhodný k operaci, bohužel za cenu totální laryngektomie (úplné operační odstranění hrtanu), alespoň se tak domnívám. Pacient toto odmítl. Proto byla nadále volena simultaní (současná)chemoradioterapie. Tedy ozařování spádových uzlinových oblastí a krku s potenciací (zvýšením) účinku chemoterapií. V tomto případě opět dobrá volba chemoterapeutika (karboplatina). Dávky ozařování standartní. Pravděpodobně došlo k úplnému vymizení nálezu, proto pacient ponechán dále jen k dispenzarizaci (sledování) na onkologické (ORL?) ambulanci. Toto je obvyklý postup po ukončení onkologické léčby. Pro možnost recidivy (návratu) nádorového onemocnění musí být trvale a doživotně dispenzarizován každý onkologický pacient. Dochází v pravidelných intervalech, které určuje onkolog, na kontroly. V 5/02 se objevila lokálně recidiva onemocnění (návrat choroby v místě původního ložiska). Nyní s odstupem 10 měsíců není zřejmá žádná léčba pro recidivu onemocnění. Kam pacient dochází a kým je léčen? Není žádná zmínka o paliativní chemoterapii. Jejím záměrem je zpomalení růstu, event. zmenšení nádoru, a tím i zmírnění obtíží nemocného. Nyní je pacient ve vyšetřování pro dechové potíže. Na rentgenovém snímku je nejasný nález, který byl ověřený bronchoskopii s cíleným odběrem materiálu. Výsledek zatím není znám. Popisovány josu pouze zánětlivé změny (těžká bronchitida). Potíže, které Váš manžel aktuálně má, souvisí s nálezem na hrtanu. Ćastou komplikací bývá pareza (ochrnutí) hlasivek, které způsobuje dysfonii (hlasová porucha, nenormální tvoření hlasu). Ostatní medicínská terminologie znamená - eupnoe(normální, klidné, pravidelné dýchání), anikterický (bez přítomnosti žlutého zabarvení kůže i sliznic, jež provází žloutenky obecně), polyglobulické rty (jsou sytě červené až fialově zbarvené, bývá při zmnožení červených krvinek v důsledku hypoxie tedy nedostatku kyslíku v organismu). Nicméně saturace kyslíku je zatím velmi slušná, 94% (sycení krve kyslíkem). Paličkovité prsty je terminus technicus pro typický vzhled prstů u plicních nádorů. Ztráta chuti k jídlu je častým (i časným) příznakem nádorového onemocnění obecně. Vede k váhovému úbytku pacienta a velké ztrátě svalové hmoty. Nádorové buňky totiž produkují látky, jež ovlivňují mozková centra regulující apetit, pohyb i vyprazdňování žaludku. Jaký lze očekávat vývoj události? V současné situaci je nutné vyčkat výsledků bronchoskopie k vyloučení event vzdálené metastázy do plic. V rámci svých úvah musí onkolog myslet i možnost současného plicního nádoru (tzv.duplicita, výskyt dvou nádorových onemocnění). Myslím, že toto je velmi málo pravděpodobné. Podle výsledku se bude odvíjet další léčbená strategie. V každém případě je možná další onkologická léčba, jak bylo zmíněno lze pokračovat paliativní chemoterapií, a to i přesto, pokud by bylo onemocnění i v plících. Podle nálezu v plících je možné zvážit i ozáření ložiska (vzdálená metastáza karcinomu hrtanu). Pro další onkologickou léčbu je limitující stav výživy pacienta. Zhoršení příjmu potravy nyní může být dáno i komplikacemi. Plísňová infekce velmi často nasedá na primární nádorové ložisko hrtanu. Stejně tak se může jednat o komplikaci po chemoterapii, ale tu nezmiňujete. Alespoň něco málo rad, které by mohly přijít vhod: zajistěte úpravu konzistence potravy tak, aby polykání činilo co nejmenší obtíže (kašovitá jídla), vhodné jsou menší porce několikrát denně, pít tekutiny hodinu před jídlem nikoliv v průběhu jídla, je vhodné se vyvarovat sladkostí, smaženého a tučného jídla, jídla studená se snáší lépe než teplá, jídlo dobře rozžvýkat, usnadní se trávení. Dále je možno vyplachovat ústa roztokem zmenšujícím bolest před jídlem, vůbec dbát o ústní hygienu, dávat přednost měkkému jídlu - omáčky, kaše, krémy, vajíčka na měkko, puding,, mleté maso, makarony, špagety, nudle, knedlíky..Vyhýbat se syrovému jídlu pro možný obsah bakterií a plísní (plísňové sýry, jogurty s živou flórou, zelenina, neloupané ovoce). Vhodné jsou naopak banány či vařené kompoty z jablek. Vyhýbat se kyselému a dráždivému jídlu (rajčata, džusy, citrusové plody, kořeněné či slané jídlo), dále nejíst suché jídlo (sušenky, topinky), které by mohlo sliznici poškrábat. Pokud je suchost úst, která znesnadńuje jíst, pak je možno zkusit cumlat ledové kostky, tvrdé bonbóny bez cukru či zkusit žvýkačku bez cukru. Je možno zvlhčit suché jídlo máslem, margarínem, omáčkou, masovou štávou nebo zeleninovým vývarem. Používat balzám na suché rty. Bohužel, nedokážu se vyjádřit, jak se bude situace nadále vyvíjet. Se zlepšením výživy a příjmu stravy stále existuje možnost paliativní chemoterapie s event doozářením plic (v případě vzdálené metastázy). Existují i vcelku šetrné režimy, například monoterapie (pouze jedno cytostatikum) methotrexátu aplikovaného 1krát týdně. Paliativní chemoterapie může onemocnění zpomalit či stabilizovat na nějakou dobu, ale hlavně by mohla ulevit pacientovi. Přejí Vám hodně sil a výdrž, neboť péče nejbližších o nemocné je velmi náročná, jak fyzicky, tak duševně. Pro onkologického pacienta je nenahraditelná.
S pozdravem MUDr. Věra Tobolíková

Zpět na přehled dotazů

Slunečnicové brikety

PřihlášeníZapomenuté heslo

Diskuse

07.06.2020 05:12 | Jaroslav

Dobrý den koupím Ercefuryl díky......

07.06.2020 01:30 | Jozef

Prodám Sanval - zolpidem 100 tbl. za 2300 Kč. Mužu predat osobne v Hodoníne nebo zaslat na dobírku....

07.06.2020 01:24 | Jozef

Prodám Sanval - zolpidem 100 tbl. za 2300 Kč. Mužu predat osobne v Hodoníne nebo pošlu na dobírku....

07.06.2020 00:18 | Jaroslava

Koupím adipex retard osobní předání Ostrava za 100 tablet dám 3000kc kontakt na mě 777746674 ...

06.06.2020 23:52 | Valerie

Koupím adipex retard pouze osobní předání jsem ochotna jsi připlatit tel:722044764...

06.06.2020 23:44 | Valerie

Koupím adipex retard pouze originál balení případně recept jsem ochotná si připlatit za velké balení 3500-4500 tis případně zbytek komu doma leží moje telefonní číslo 722044764...

06.06.2020 23:37 | makakxx

Nabízím dvě balení ritalinu.Cena balení tisíc Praha ,HK...

06.06.2020 21:27 | Petra

Koupím Doretu, Palgotal, Tramylpu....

© Doktororonline.cz | Reklama