Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Některé charakteristické rysy autismu v prvním roce života

U některých dětí, které jsou postiženy autismem chybí stadium žvatlání nebo je žvatlání monotónní nebo je dítě nepoužívá ke komunikaci. Celá řada rodičů však uvádí, že v tomto vývojovém stupni nepozorují žádnou odchylku od normálního vývoje.
Většina zdravých dětí se začíná dožadovat pozornosti ze strany jiných osob kolem 8 -12 měsíce a jsou šťastné, když se mohou účastnit společenských her. Naproti tomu u autistických dětí zájem a potřeba o tyto aktivity chybí. Mnozí rodiče uvádějí, že dítě nereaguje, pokud na něj volají jménem a také se nedaří upoutat jeho pozornost ani jiným způsobem. V některých případech dítě reaguje na mluvené slovo, určitý zvuk nebo jiný podnět velice rychle, jindy na stejný stimul nezareaguje vůbec. Dítě s autismem nemusí být schopno si z množiny podnětů vybrat právě jeden určitý. Některé autistické děti jsou hyperaktivní již od prvních měsíců života a jiné jsou naopak zcela hypoaktivní. Komunikace těchto dvou skupin dětí s autismem je velice odlišný. Hyperaktivní dítě se obvykle jeví jako mnohem více komunikativnější, avšak na druhé straně hypoaktivní dítě se jeví jako méně problémové. Z tohoto důvodu jsou vývojové odchylky značně matoucí.

Předškolní období

V průběhu druhého roku života používá většina dětí slova, kterým rozumí i lidé mimo nejbližší rodinu. V tomto období se u autistických dětí řeč obvykle nevyvíjí a rodiče si poprvé uvědomí, že něco není v pořádku. Mnohé autistické děti si osvojí několik slov včetně těch specifických jako např.: záchranka, hasiči, pes atd. Tato slova používá dítě určitou dobu a potom slova ze slovníku zcela vymizí. Tato skutečnost vypovídá o tom, že není primárně postižená řeč, ale schopnost dítěte pochopit význam jazyka pro komunikaci. Dítě sice má schopnost mluvit a osvojit si určitou řečovou dovednost, ale když neustálé opakování slov bez souvislostí nevede k žádnému jasnému pokroku, přestane těchto slov používat, protože nenachází důvod jejich použití. Mnoho dětí s autismem zůstává v tomto věku němá. U menší části se řeč neobjeví vůbec. Téměř padesát procent dětí si řeč neosvojí vůbec a zůstává tak z praktického hlediska němá. Druhá polovina dětí po období určité stagnace nebo po tom, co se u nich řeč objeví opožděně, začne opakovat to, co slyší od jiných kolem sebe. To pozorujeme zpravidla od dvou a půl až do čtyř let věku. Opakováním slyšeného tzv. echolálií si projdou ve svém řečovém vývoji také zdravé děti. Velký rozdíl je však v tom, že děti s autismem setrvávají u echolálie celé měsíce a roky.

Používání osobních zájmen

Děti s autismem dost často používají chybně osobní zájmena. Místo „já" používají „ty","ona" místo „on", „my" místo „vy" atd. Toto vzniká právě v důsledku echolálie. Mnozí lidé trpící autismem má vynikající slovní zásobu jednotlivých slov (obzvláště podstatných jmen nebo sloves, která popisují věci nebo činnosti viditelné nebo slyšitelné). Pokud jsou však slova uvedena do určitých souvislostí tak jim nerozumí. Dítě totiž jednotlivá slova umí zpaměti a rodiče se domnívají, že jim dítě rozumí.

Školní období

V tomto věkovém období se řeč u autistických dětí  svou kvalitou výrazně liší. Dokonce i děti, které byly na podobné vývojové úrovni ve věku tří let, mohou být o sedmi let později značně rozdílné. Některé dítě je němé a takřka nekomunikuje, zatímco jiné je povídavé až únavné. Velký rozdíl však nemusí být v úrovni chápání mluveného. Zvláštností je, že mnozí autisté (i ti co nemluví) rozumí lépe psanému slovu než verbálnímu projevu.

Období preadolescence a adolescence

U malé části populace s autismem dochází v tomto období k velice výraznému zlepšení v oblasti komunikace. Někteří se natolik změní, že je zcela těžké pochopit, že před několika lety byli považováni za těžce postižené. Na druhé straně se však téměř jedna šestina až jedna čtvrtina postižených zhorší. Někteří přestanou mluvit a ztratí řečovou dovednost a jiní se o řeč přestanou zajímat, i když schopnost mluvit přetrvává.

Období dospělosti

Na počátku období dospělosti si postižení vytvoří určitý životní styl, který odpovídá jedné z těchto charakteristik:

  • autisticky uzavřený
  • aktivní, ale zvláštní
  • pasivní a přátelský

Každé dítě bylo pravděpodobně zařazeno do některé skupiny podle typu svých sociálních vztahů již před dosažením dospělosti. V dospělém věku je však postižení natolik znatelné, že můžeme toto rozdělení považovat za zaručené. Postižení z první skupiny zůstávají uzavření, často odmítají opustit místnost a aktivně se vyhýbají jiným lidem. U druhé skupiny je přístup k jiným lidem jednostranný. Někdy se fyzicky dotýkají jiných osob, ale jejich způsob je často společensky nepřijatelný. Všeobecně jsou považováni za problémové a jejich aktivní přístup se nesetkává s pochopením. Třetí skupina pasivně přijímá společnost ostatních a někdy je okolí za autisty vůbec nepovažuje. Jestliže však dojde ke změně navyklého režimu, nebo se zvýší sociální napětí, nastane zcela charakteristický návrat autistických příznaků.

Chování a představivost

Již v prvních letech života autistických dětí pozorujeme zvláštnosti v jejich chování. Tyto zvláštnosti jsou přičítány omezené představivosti, která jim nedovoluje projevit se v širším repertoáru vzorů chování.

Stereotyp a monotónnost

U mnohých dětí, které jsou typicky a závažně autisticky postiženy se motorické stereotypy vytvoří již před prvními narozeninami. Motorickými stereotypy rozumíme opakované pohyby jedné nebo více částí těla. Někdy mohou připomínat tiky a je velmi obtížné je od tiků rozeznat. Mezi zcela typický motoristický stereotyp u dětí s autismem patří mávání, kroucení a plácání ručičkama. Některé stereotypy chování mohou přerůst v sebezraňující aktivity, jakými mohou být rány do obličeje, mačkání očí, bouchání hlavou, kousání rukou, bití do stehen. Děti s autismem mají často sníženou citlivost a bolestivost. U skupiny intelektuálně nadaných dětí lze pozorovat častou kombinaci motorických stereotypů a později se tyto projevy stanou méně výrazné. Určité lehké projevy stereotypního chování mohou přetrvávat, i když je u postiženého nepozorujeme, protože dítě si je vědomo, že ostatní takové chování nepovažují za vhodné. U některých dětí se vůbec stereotypní projevy chování nemusí objevit, ale můžeme pozorovat jiné stereotypní aktivity.

Rituály a stereotypy

Mnozí lidé s autismem mají velmi přísné rituály stereotypy. Například se dítě nejprve desetkrát otočí a až potom se nechá obléci. Stereotypy v oblasti zájmu se objevují až později. Nejjednodušším stereotypem je sbírání předmětů a jejich částí. Jiní se učí nazpaměť a tvoří seznamy různých jmen a faktů. Složitější a komplexnější zájmy, které někdy vyžadují intelektuální úroveň vznikají až v po čtvrtém nebo pátém roce. Věci, které se třpytí nebo vydávají určitý zvuk jsou vybírány dětmi i dospělými pro smyslovou stimulaci.

Omezené projevy chování

U většiny lidí, kteří jsou postižení autismem pozorujeme omezený repertoár chování  vzorů chování a zájmů. Postižené děti i dospělí se často po velmi dlouhou dobu zabývají stále stejnými činnostmi.

Aspergerův syndrom

U většiny osob, které jsou postiženy autismem lze jejich postižení vidět nebo slyšet. Tyto osoby vyvolávají pocit, že jsou retardované, i když jejich IQ není nijak extrémně nízké. Jiná skupina postižených autistů nedělá dojem mentálně retardovaných a v určité oblasti mohou vynikat. Dokonce i jejich komunikační úroveň může dosáhnout takřka normu. Tento typ vývojové poruchy je popsán podle odborníka Aspergera. Lidé postiženi tímto syndromem jsou často motoricky neobratní. Hrubá motorika je na mnohem nižší úrovni než jemná. Postižení jedinci mají problém naučit se jezdit na kole, plavat, bruslit nebo lyžovat. Úroveň jemné motoriky je na podstatně vyšší úrovni.

Jaké jsou možnosti zlepšení?

Jestliže se jedná o klasický autismus, je konečný výsledek v psychosociální oblasti velice omezený. Zhruba pouhých pět procent postižených zvládne sebeobsluhu a vyvuine se u nich empatie k jiným osobám do té míry, že budou schopni nezávislého života. Přibližně dvě třetiny postižených zůstává závislá na jiných osobách i v období dospělosti. Jedna třetina je schopna udržet si zaměstnání a mít vlastní bydlení.Většinou to však nejde zvládnout obojí dohromady.

Dělení dle IQ

Podle hodnot IQ a podle jazykových schopností lze předpovědět úspěšnost dalšího vývoje poměrně dobře. Jedinci, kteří mají IQ méně než 50 (méně než polovina hodnoty pro normální vývoj), téměř vždy náleží těm u kterých je dosažený pokrok nejslabší. Ti, kteří mají IQ nad 70, mají více než padesáti procentní naději patřit do skupiny s nejlepšími výsledky. Rovněž platí, že čím dříve se vytvoří řeč, tím jsou také lepší vyhlídky do budoucnosti. Epilepsie, kterou jsou postižena zhruba třetina osob trpících autismem, snižuje naději na úspěšný vývoj, když existují i výjimky.

Co je to dezintegrační porucha v dětství?

Některé děti se mohou dokonce do jednoho a půl až čtyř let vyvíjet normálně nebo takřka normálně a potom se objeví těžké příznaky autismu. Jestliže je delší normální vývoj zastaven a nastane jasná regrese, hovoříme o tzv. dětské dezintegrační poruše.

Poruchy podobné autismu

Poruchy, které obsahují některé prvky autistické symptomatologie, ale nesplňují všechna kritéria autismu, Aspergerova syndromu nebo dětské dezintegrační poruchy jsou z diagnostického hlediska velkým problémem. Co se týká jejich označení a rozdělení do subtypů nebylo prozatím dosaženo shody.

Mentální retardace

Autistickou poruchu je někdy velice těžké odlišit od hluboké a těžké mentální retardace. Při všeobecné mentální retardaci se do určité míry objeví omezení sociálních, komunikačních dovedností  a také představivosti.

Deprivace a deprese

U některých těžce deprivovaných dětí nebo dětí s těžkou depresí se někdy objeví typické symptomy v komunikaci a sociální oblasti, které jsou typické pro autismus. Hlavní rozdíl je v tom, že autistické postižení se dá relativně málo ovlivnit změnou prostředí nebo farmakologicky, ale symptomy deprivace nebo deprese se pomocí takového postupu zmenší.

Schizofrenie

Schizofrenie se v dětském věku vyskytuje pouze zřídka. Na rozdíl od autismu schizofrenie charakterizována halucinacemi a bizarními bludy. Tyto projevy se u autismu vyskytují jen zřídka. Neexistují žádné důkazy o tom že by autismus zvyšoval riziko vývoje schizofrenie a také nebyla prokázána ani žádná genetická souvislost mezi tímto onemocněním.

Četnost výskytu onemocnění

Klasický autismus se vyskytuje poměrně vzácně. Výzkumy uvádějí, že autismus postihuje okolo 0,1 % populace. Aspergerův syndrom se vyskytuje u třech až čtyřech dětí z tisíce. Jiné příbuzné poruchy a autistické rysy se vyskytují zhruba ve stejném poměru jako Aspergerův syndrom.

Rozdíly pohlaví

Autismus se v daleko větší míře vyskytuje u mužů než u žen (udává se třikrát více). Projevy autismu u žen a u mužů jsou odlišné. Dívky s diagnózou i bez ní mají vyvinutější řeč a sociální vztahy než chlapci, jejich okruh zájmů není tak technicky vymezený jako u chlapců. Symptomy autismu u některých dívek mohou být mírně odlišné. Úroveň řeči je vyšší, povrchní sociální dovednosti mohou zastírat nedostatek empatie a okruh jejich zájmů. Také Aspergerův syndrom se vyskytuje častěji u mužů.

Příčiny autismu a jiná postižení

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známy, ale víme, že se jedná o neurologickou poruchu, která se manifestuje deficity v chování založenými na mozkových abnormalitách. Příčina těchto mozkových abnormalit je mnohočetná. Je zřejmé, že některé případy autismu mají svůj podklad v genetice a jiné vznikají na základě specifických poruch mozku a jsou navíc spojeny s jinými specifickými somatickými potížemi. Doposud není známo, kolik případů autismu je způsobeno prvním  a jaká část druhým mechanismem.

Zraková postižení

 Zhruba pět procent nemocných má velmi podstatně omezeno vidění a potřebují brýle. Slepota je u autistů neobvyklá, ale v určité skupině dětí s vrozenou slepotou je výskyt autismu velmi vysoký. Zhruba dvě z pěti dětí s autismem mají v předškolním věku problémy s šilháním.

Sluchová postižení

Postižení sluchu je u autistů velice časté. Jedna čtvrtina postižených má závažné sluchové problémy a několik procent z nich neslyší vůbec. Většina postižených s autismem projde běžným sluchovým testem, ale jejich „styl" slyšení je spíše ve smyslu přijímání sluchových podnětů a je velmi často neobvyklý nebo patologický. Tato odchylka může být příčinou toho, že v prvních několika letech života dítěte vzniká u učitelů nebo jiných osob podezření, že by dítě mohlo být hluché.

Postižení řeči

U autismu jsou postiženy řeč i jazyk. Hlavní problém tkví ve snížené schopnosti postižených pochopit důvody vzájemné komunikace : sdílení informací a znalost pocitů mezi dvěma jedinci. U menšiny postižených autismem je překážka v samotné schopnosti mluvit, jedná se o souběh autismu a dysfázie. Tuto kombinaci vidíme zejména u jedinců, kteří mají snahu mluvit a kteří toho nejsou schopni. V této skupině jsou lidé, kteří nikdy nemluvili na rozdíl od těch, u kterých bylo období, kdy se řeč rozvíjela. Většina lidí s autismem má schopnost mluvit, ale nechápe důvod, proč mluvit.

Kožní potíže

Mnohé z příznaků, které jsou spojeny s autismem, přinášejí s sebou také různé postižení kůže. Velmi často se vyskytuje vyrážka hnědočervené až purpurové barvy, které se nacházejí v oblasti nosu a na tvářích. V počáteční fázi mohou být tyto vyrážky zaměňovány s uhry.

Potíže pohybového ústrojí

Některé z příznaků, které jsou spojeny s autismem často vedou k abnormalitám páteře (zvýšená skolióza nebo kyfóza). Tato porucha působí obzvláště potíže při dlouhodobém sezení.

Dysfunkce spánkového laloku

Mnoho  nemocných autistů má abnormality spánkového laloku. Tato dysfunkce může být příčinou problémů s jazykem a chápáním. Spánkový lalok je centrem epileptogenních výbojů, které vedou k různým záchvatům, křečím nebo absencím, které rušivě zasahují do chování a normálního učení.

Dysfunkce mozečku

Výsledky několika výzkumů uvádějí, že dysfunkce mozečku může být příčinou motorické neobratnosti. V minulosti se usuzovalo, že autismus je spojen s vynikající motorickou dovedností, ale to se nepotvrdilo. Naopak řada postižených má určitý stupeň motorické neobratnosti.

Sebepoškozování

Sebepoškozování se u jedinců s autismem vyskytuje často. Postižení bijí hlavou o zeď, podlahu nebo okna. Tato problematika se týká především jedinců s mentální retardací. Tito postižení mají  největší problémy s komunikací (verbální i neverbální) s jinými osobami.

Vliv dědičnosti

Sourozenci dětí s autismem mají zvýšené riziko výskytu autismu. Asi jeden z dvaceti sourozenců s autismem trpí také autismem (u ostatní populace je poměr jeden ku tisíci). Studie dvojčat prokázala, že výskyt autismu je vyšší u jednovaječných dvojčat než u dvojvaječných. Podle toho se přikládá genetice velký význam.

Ranné poškození mozku

Více dětí s autismem než u běžné populace utrpělo v průběhu těhotenství , porodu nebo těsně po něm poškození mozku. Hlavně v případě, kdy byly snížené optimální podmínky v pre, peri a neonatální periodě. Také infekce může mít vliv na vznik autismu.

Vzdělávání a výchova

Vzdělání a výchova je vzhledem k rozdílným sociálním charakteristikám dětí velmi obtížná. Jedinci trpící autismem, kteří jsou začleněni do skupinového vzdělání často nezvládnou vysoké požadavky, které jsou kladeny na skupinu a hrozí riziko, že budou na obtížné situace reagovat křikem nebo jiným problémovým chováním. S pojmem „integrace" musíme zacházet velice opatrně. Je mnohem vhodnější zařadit dítě s autismem do takového školního prostředí, které se maximálně přizpůsobí jeho postižení. Zpočátku je nutné spíše daleko více chránit než integrovat, protože je třeba zohlednit špatné adaptační schopnosti dítěte.

Sebeobsluha a dovednost

Sebeobsluha a dovednost domácích prací jsou samozřejmě ve vzdělávacích procesech velice důležité. Čím je soběstačnost jedince s autismem vyšší, tím méně je závislý na ostatních a tím narůstá šance najít takový typ zařízení, kde mu nabídnou nejlepší příležitost. Existuje řada specializovaných zařízení, kde se postižení naučí základním hygienickým návykům, jak se oblékat a svlékat, základům stolování, jak se dostat z jednoho místa na druhé, jak zacházet s různými předměty, atd.

Vizualizace

Dříve než začneme tyto dovednosti učit, je potřeba si udělat analýzu schopností klienta, abychom měli přehled, které postupné kroky musíme zahrnout. Při vyšetření musíme zjistit veškeré kroky, které již klient ovládá a kde můžeme pomoci zavedením vizuální podpory. Míra abstrakce scénářů závisí na jedinci. Např. pro dovednost mytí nádobí můžeme vytvořit scénář, který je psaný, obrázkový nebo scénář s předměty. Jakmile je jedinec schopen vykonávat určitou činnost bez dopomoci, slova, obrázky nebo předměty postupně eliminujeme.

Eliminace

Při eliminaci vizuálních pomůcek musíme postupovat velice opatrně. Po určitém čase se znalost některé operace může vytratit , pokud klient nemá možnost jednotlivé kroky vidět. Příliš  rychlé odebírání pomůcek by hraničilo s intolerancí, byť neúmyslnou. Je nutné abychom postižené autismem respektovali a uměli je přijmout takové jací jsou.

Pracovní dovednosti

V minulosti převažoval názor, že postižení autismem jsou šťastní, když si mohou hrát celý den s kusem provázku nebo je necháme se svými myšlenkami ve svém vlastním světě. Opak je však pravdou. Lidé s autismem jsou nejšťastnější, když mají práci a činnosti, které odpovídají jejich schopnostem. Jen tak mohou získat pocit sebedůvěry a užitečnosti. Je potřeba pomoci postiženému autismem poskytnutím pochopitelných informací. Jestliže začínáme s výukou pracovních dovedností, vybereme tu nejjednodušší práci, která je sama o sobě pochopitelná a dobře vizualizovatelná. Je vhodné vybrat ji tak, aby postižený autismem měl v co nejkratší době pocit úspěchu a nezávislost. Mezi tyto činnosti patří např. třídění a kompletování předmětů, balení věcí, práce s tabulkou.

Perfekcionalismus

Lidé trpící autismem jsou potencionálně nejlepší pracovníci, protože si potrpí na perfektní způsob provedení. Jejich negativní stránkou je nepřizpůsobivé pracovní chování. Velice často nejsou na vhodné pracovní chování dostatečně připraveni. Adekvátní pracovní chování zahrnuje např.: respektování času, požádání o pomoc, schopnost pracovat čistě, nebýt náchylný k rozptylování, být schopen reagovat na případné změny atd. Jestliže se chceme vyhnout protestům a odmítání, musí mít postižený autismem denní program, který mu ukazuje, co musí dělat a co bude dále následovat po práci. Problémům se ztrátou soustředění se vyhneme, jestliže bude pracovní místo vhodně oddělené.

Prožívání volného času

Lidé trpící autismem si neumí spontánně organizovat svůj  volný čas (víkendy, prázdniny). Největší problém pro postižené je umět si vybírat, protože autisté považují rozdíl mezi pracovním a volným časem za umělý. Nejprve je život postižených natolik chaotický, že veškerá energie se věnuje tomu, aby alespoň několik chvil a momentů bylo průhledných a předvídatelných. Jakmile postižený dokáže pracovat delší dobu samostatně, pak v určitém momentu zjistíme, že se začíná dožadovat více organizovaného volného času, což vyjadřuje obtížným chováním. Příliš dlouhé období neorganizovaného času vede k obtížnému a problémovému chování. V takovém okamžiku je nejvyšší čas začít s rozlišením pracovního času, organizovaného a neorganizovaného volného času.

Sociální dovednosti

Jestliže začneme organizovat volnočasové aktivity pro dvě nebo více osob, pak už to lze považovat za sociální činnost. Lidé postižení autismem mají velké nesnáze v oblasti sociálního poznání. Společensky trávený čas může být zdrojem zcela specifických problémů, a to hlavně v případě, kdy při výběru sociálních aktivit příliš improvizujeme. Nesmíme opomenout, že někteří postižení zůstanou na úrovni prekomunikace, to znamená, že chtějí něco sdělit, ale ještě se komunikaci nenaučili. Z tohoto důvodu reagují výbuchy vzteku, protože chtějí něco říci a ostatní jim nerozumí. Takovéto období nazýváme prekomunikačním. Je třeba si také připomenout, existuje presidiální úroveň. Sociální interakci vždy spojujeme s vyšší úrovní, ale lidé s autismem jsou něco jako sociálně slepí. Pochopit city a pocity,myšlenky a jiné záměry vyžaduje velkou schopnost analýzy významu.

Typy her

Z toho důvodu také vybíráme hry nebo společenské aktivity na méně abstraktní úrovni. Fotbal nebo házená mají mnoho složitých pravidel, která nejsou okamžitě zřejmá, a proto řada kombinovaných her se lépe osvědčí, pokud pravidla zjednodušíme a ozřejmíme. U her jakými jsou např. domino, karty můžeme hráče na kterém je řada vizuálně označit předmětem nebo obrázkem. Někteří postižení mají velký problém přijmout blízkost jiných osob, takže opravdu žijí na presidiální úrovni.

Různé pohledy na problematiku autismu

Na problémy autismu můžeme pohlížet z různých hledisek:

  • Pro postižené autismem : problém je překročit doslovné vnímání.
  • Pro rodiče a ty co o postiženého pečují: je velký problém vstoupit do jejich konkrétnějšího světa.
  • Úředníci : neznají problematiku autismu a domnívají se  požadavky pro zlepšení kvality jejich života jsou přehnané.
Autismus je postižení hluboké a vážné obzvláště pro ty co mají poškozenou schopnost porozumět komunikaci a sociálnímu chování.
autor: - bb -
Lanžhot

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Rozvíjíme logické myšlení

Rozvíjíme logické myšlení Všichni rodiče si přejí, aby se jejich dítě zdárně vyvíjelo a rostlo postupně v samostatnou bytost, která bude umět řešit různé životní situace. K tomu je zapotřebí hlavně logické myšlení, bez kterého se nikdo z nás neobejde. celý text

Chci vypadat jako Barbie

Chci vypadat jako Barbie „Od zítřka nejím"! Tuto poznámku slyšíme v dnešní době v nejednom dámském kolektivu. Ať jsou ženy v kterémkoli věku, touží po krásném a štíhlém těle. Bohužel se setkáváme s tím, že o dietách mluví již osmileté dívenky. celý text

Sex mi nechybí

Sex mi nechybí Sexuální nechutenství není nic nového pod sluncem. Nové jsou ovšem některé příčiny odmítání sexu, a protože souvisejí se současným životním stylem, lze sexuální anorexii považovat za další z civilizačních chorob. celý text

Děti a peníze

Děti a peníze Děti by měly pochopit původ peněz už před tím, než začnou chodit do školy. Znát cenu peněz a hospodařit s nimi je třeba se učit, tak jako cokoli jiného. Jak ale vést malé dítě k tomu, aby poznalo jejich cenu? celý text

Zdravé cévy – půl zdraví

Zdravé cévy – půl zdraví Na kardiovaskulární onemocnění u nás umírá více než polovina obyvatel, podle posledních zjištění je až pětina mladé generace kandidáty na předčasný infarkt. Infarkty a mrtvice už zdaleka nejsou jen chorobami pokročilého věku. Právě naopak, stále více se stávají pacienty lidé kolem třicítky. celý text

Diskuse k článku

19.01.2021 01:23 | Klára

,tebe si najdu...

19.01.2021 01:19 | Klára

Končím tu když si tady někdo myslí že jsem podvodnice a bere si do huby meho otce,který tu už neni... A tak zlí lidí tady nechápu vás je mě to líto mooc chtěla sem vám prodat ale tohle nedávám na mýho otce bane boze na tebe řada dojde!!! ...

19.01.2021 01:16 | Klára

Nemám na tebe slov.. píšu že ty náplasti mám po mém otci ne ostatní léky nemá to cenu.. a ta tátu co teď jsi napsal.. ten člověk nikdy v životě nezapil ani paralen než jsme zjistili že má tu skurvenou nemoc!na tebe ráda dojde !...

19.01.2021 01:08 | Klára podvodnice

Lidi slyšíte to. Tak ona ta podvodnice má prej nějaké léky po svém otci. Tak to musel její pan otec asi udělat nějakou lékárnu nebo já nevím, když má skoro všechno a třeba i po 40 balení. No chápete to. A ještě k tomu má údajně prej dvě malí děti. Tak takovou matku jim určitě nezávidím. Fetacku kter...

19.01.2021 00:35 | Klára

Vždy za kým jsem došla a předala léky neměli problém a já nelži mám to co jsem tu napsala a náplasti mám po mém otci.. vždy když jdu za někým proto jsem celá v černém držím smutek tak mě tu prosím už nechte na pokoji já vám chci prodat tak co jste na hlavu mám tak si kupte ano mám toho tolik nelzu...

19.01.2021 00:27 | Klára

Jste tak trapní fakt.. že to není možný na každýho z vás dojde!!jste zmije umřel mi otec a mám dvě malí děti já nejsem žádná fretku já žádný léky neuzivam.. a náplasti mám po mém otci co mě umřel měl rakovinu ...

19.01.2021 00:24 | Jonathan

Je dobře že se tu najde někdo kdo Vás okrade !!! To co tady děláte je mnohem horší !! Kupujete léky a sjíždíte se. Jste teda pěkní závisláci. Dobře Vám tak. Možná si uvědomíte aspoň takhle , že to co se tu děje je celkově za hranou zákona . Jedou tu opiáty, stimulanty, perník, fentanyl, heroin . Hor...

18.01.2021 23:41 | Policie

Nebojte. Už po nich jde. Za chvíli bude klid. ...

celkem 1 | poslední 4. února 2019 23:52:40

04.02.2019 23:52 | Lenka Bolkova

Dobrý den, hledáte legitimní a důvěryhodný finanční věřitel? Potřebujete půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na... zobraz diskusi


© Doktororonline.cz | Reklama